Identiteit en bereikbaarheid van de onderneming

Naam: Made In v.o.f.
Adres: Hammestraat 40, 9850 Hansbeke, België
BTW-nummer: BE0786.740.274

Locatie winkel:

Naam: Walk The Line
Adres: Vlaanderenstraat 90, 9000 Gent, België
Telefoon: 0032 (0)9 287 13 95
Mail: info@walktheline.shoes

 

Toepasselijkheid

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de site door de gebruiker ervan. Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop door de verkoper. Deze voorwaarden hebben tevens tot doel de verkoopsmodaliteiten te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

 

Bestelling

De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden product.

De verkoper verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 48u nadat de verkoper de bestelling van de gebruiker heeft ontvangen, stuurt de verkoper een e-mail ter bevestiging op het door de gebruiker opgegeven e-mailadres.

 

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Walk The Line kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Levering

De levering van de producten gebeurt door één van onze koerierdiensten of Bpost op het door de gebruiker doorgegeven adres.

De verkoper neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van maximum 3 werkdagen voor België, 4 werkdagen voor Nederland en 7 werkdagen voor andere Europese landen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Indien de gebruiker op het moment van de levering niet aanwezig is, wordt het pakket achter gelaten op een veilige plaats (afhankelijk van de overeenkomst tussen de klant en de betreffende koerier) / of er wordt een een briefje nagelaten / of ontvangt u een e-mail om het pakket op te pikken in het aangegeven afhaalpunt of om een afspraak vast te leggen voor een tweede levering.

De actuele verzendkosten voor de levering van producten kan steeds teruggevonden worden op de website onder het tabblad ‘LEVERING EN RETOUR’.

Indien de gebruiker een levering wenst in een ander land dat niet vermeld staat, dan kan die contact opnemen via info@walktheline.shoes voor meer informatie (kostprijs, leveringstermijn).

 

Terugzending

 

ALGEMEEN

Een retour kan enkel aanvaard worden indien de schoenen en/of andere artikelen:

  • ongebruikt en onbeschadigd zijn,
  • in de originele doos zitten (incl. bijhorende accessoires: linnen zakjes, onderhoudsproducten, extra veters…),
  • in een goed gesloten verpakking teruggestuurd worden. De doos van het product mag niet als verzendverpakking gebruikt worden en moet dus vrij zijn van plakband en labels. Gebruik bij voorkeur (indien nog in goede staat) de zendzak waarin u het product ontvangen heeft.

 

RETOUR VOOR BELGIË

U kan uw pakket retourneren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling. Dit kan kosteloos in de winkel. Indien u uw pakket wenst te retourneren via Bpost, kan u de actuele kost voor retour terugvinden bij het tabblad ‘LEVERING EN RETOUR’.

U dient een mail te sturen naar info@walktheline.shoes met uw ordernummer, het rekeningnummer waarop het betaalde bedrag kan teruggestort worden (opgelet: enkel Maestro, geen Creditcard) en graag ook de reden van uw retour (op die manier kunnen we een optimale service bieden).

Wij zenden u binnen de 24u een mail met een link, waar u een retourlabel kan downloaden. Bij het downloaden van dit label wordt u doorgestuurd naar uw online banking voor de betaling van de retourkost. Met dit label kan u het pakket verzenden via een Postkantoor of Bpost Parcelshop in uw buurt. Opgelet, u dient uw pakket binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst aan te bieden bij Bpost. Bij laattijdige retour wordt er per extra kalenderdag 10% van de aankoopwaarde afgetrokken bij de terugbetaling.

Indien aan bovenstaande werd voldaan, wordt het effectief betaalde bedrag terugbetaald binnen de 7 kalenderdagen nadat de producten bij ons werden ontvangen.

 

RETOUR VOOR ANDERE LANDEN

U kan uw pakket retourneren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling.

U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending.

U stuurt het pakket retour naar Walk The Line – Hammestraat 40 – 9850 Hansbeke – België.

Wij vragen u om ons vooraf een mail te sturen met de reden van uw retour en uw rekeningnummer voor de terugbetaling. Op die manier kunnen we de retour ook goed opvolgen.
Indien aan bovenstaande werd voldaan, wordt het effectief betaalde bedrag terugbetaald binnen de 7 kalenderdagen nadat de producten bij ons werden ontvangin

 

Betaling

Bij het plaatsen van de bestelling gebeurt de betaling via Online Banking. De klant kan daarbij kiezen tussen verschillende betaalmiddelen, zoals Maestro, VISA en Mastercard.

 

Aanvaarding en verhaal

Om u een goede service te garanderen, worden alle producten vóór verzending door de verkoper grondig gecontroleerd op schade en/of afwijking.

Elk probleem (waaronder beschadiging van de producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde producten en geleverde producten) dient binnen de 2 werkdagen na ontvangst via e-mail (info@walktheline.shoes) te worden gemeld aan de verkoper.

De gebruiker verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen producten terug te zenden naar de verkoper binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de producten.

Indien de gebreken erkend worden, zal de verkoper de het betaalde bedrag en de retourkosten terug betalen. Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van de verkoper niet werden gevolgd of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de verkoper. De producten worden dan teruggestuurd naar de gebruiker, zonder terugbetaling van het betaalde bedrag en retourkosten.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de gebruiker.

De verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

 

Handtekening en bewijs

Elke gebruiker dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de site te volgen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

 

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

In welke veronderstelling dan ook, zelfs in het geval van een zware fout of een ernstige tekortkoming, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot 50% van de waarde van de bestelde producten.

 

Bescherming van privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

 

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper.

 

Algemeen

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Gent, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Gent de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de verkoper aan de gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Ger.W..

Algemene
voorwaarden

0
Uw winkelwagen
Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop